Zawiadomienie regulacyjne Haier Dwl7075dcww

Zawiadomienie regulacyjne Haier Dwl7075dcww jest wymagane przez amerykańskie przepisy bezpieczeństwa dotyczące urządzeń pralek. Wymaga ono, aby producent wyświetlił wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instalacji produktu. Zawiadomienie regulacyjne Haier Dwl7075dcww zawiera szczegółowe informacje o bezpieczeństwie, instalacji i użytkowaniu urządzenia, w tym informacje o odpowiednich naprawach, używaniu odpowiednich środków ochrony i instalacji wtyczek. Ponadto zawiera informacje o zamówieniu części zamiennych, instrukcje dotyczące czyszczenia i konserwacji oraz szczegółowe informacje dotyczące obsługi klienta.

Ostatnia aktualizacja: Zawiadomienie regulacyjne Haier Dwl7075dcww


W tym miejscu znajdziesz formularze VAT do druku.

Formularze w wersji elektronicznej znajdziesz w zakładce VAT/e-Deklaracje

Legenda

Deklaracja do druku

Uwaga!

Wybierz deklarację

 • VAT-7
 • VAT-7K
 • VAT-8
 • VAT-9M
 • VAT-10
 • VAT-11
 • VAT-12
 • VAT-13
 • VAT-14
 • VAT-14/A
 • VAT-21
 • VAT-22
 • VAT-23
 • VAT-26
 • VAT-27
 • VAT-28
 • VAT-28/A
 • VAT-28/B
 • VAT-28/C
 • VAT-28/D
 • VAT-28/E
 • VAT-UE
 • VAT-UE/A
 • VAT-UE/B
 • VAT-UE/C
 • VAT-UEK
 • VAT-R
 • VAT-Z
 • VAT-ZD
 • UPR-1
 • UPR-2
 • Z1
 • Z2
 • Z3
 • Z4
 • Protokół
 • ZAW-NR
 • ZAW-FA

VAT-7

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2020

dotyczy formularzy składanych do września 2020

VAT-7K

dotyczy formularzy składanych do III kwartału 2020

VAT-8

VAT-9M

2017

dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2017 r.

VAT-10

Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

dotyczy formularzy składanych od 01. 07. 2020

VAT-11

Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu

VAT-12

Deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

2018

dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2018 r.

VAT-13

Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego

dotyczy formularzy składanych od 1. 06. 2019

2019

VAT-14

Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

2022

Składanie w wersji elektronicznej: www. puesc. pl

2021

VAT-14/A

Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

VAT-21

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

VAT-22

Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego

VAT-23

Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

VAT-26

Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

dotyczy formularzy składanych od 1. 10. 2021

VAT-27

Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o obrocie krajowym

VAT-28

Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej

VAT-28/A

Przyjęcie kaucji gwarancyjnej

VAT-28/B

Przedłużenie terminu ważności kaucji gwarancyjnej

VAT-28/C

Podwyższenie ważności kaucji gwarancyjnej

VAT-28/D

Zwrot kaucji gwarancyjnej

VAT-28/E

Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-UE

VAT-UE/A

Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

VAT-UE/B

VAT-UE/C

Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

VAT-UEK

Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-R

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

dotyczy formularzy składanych od 01. 04. 2020

dotyczy formularzy składanych do 30. 2017

VAT-Z

Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

VAT-ZD

Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego

UPR-1

Upoważnienie do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku

UPR-2

Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku

Z1

Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Z2

Zgłoszenie/aktualizacja przez podmiot prowadzący serwis kas lub prowadzący serwis głównych danych dotyczących kasy

Z3

Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

Z4

Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy

Protokół

Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej

dotyczy formularzy składanych od 1. 05. 2019

ZAW-NR

Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96B ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

dotyczy formularzy składanych od 04. 2020

ZAW-FA

Zawiadomienie o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

2023

dotyczy formularzy składanych od 1. 01. 2023

dotyczy formularzy składanych od 1. 2022

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Obowiązek zawiadomienia o liczbie kas fiskalnych 

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych co do zasady zobowiązani są do jej ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Przed rozpoczęciem korzystania z kasy rejestrującej podatnik zobowiązany jest złożyć pisemne zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących, które zamierza stosować oraz miejscu (adresie) ich używania.

Zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących

Zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Urząd skarbowy musi zostać poinformowany o ogólnej liczbie kas, jakie przedsiębiorca zamierza stosować, w celu weryfikacji, czy wdrażanie poszczególnych kas rejestrujących odbywa się zgodnie z przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zwolnień, podatnicy są zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu co najmniej 1/5 liczby kas, które zostały zgłoszone przez podatnika do urzędu skarbowego (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych).

Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy zobowiązani są rozpocząć ewidencję za pomocą kolejnych kas, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas przypadająca w pierwszym miesiącu (wynikająca z dokonanego przez podatnika zgłoszenia).

Dodatkowo złożenie zawiadomienia o liczbie kas rejestrujących jest jednym z warunków skorzystania z ulgi na zakup kasy.

W przypadku podatników, którzy dokonują zgłoszenia jednej kasy, możliwe jest złożenie zawiadomienia na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy, pod warunkiem, że zgłoszenie to zostanie złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

Uwaga!

Od 1 kwietnia 2013 r. wzór zawiadomienia o liczbie i miejscu (adresie) używania kas stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Zawiadomienie regulacyjne Haier Dwl7075dcww

Bezpośredni link do pobrania Zawiadomienie regulacyjne Haier Dwl7075dcww

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zawiadomienie regulacyjne Haier Dwl7075dcww